הסכם בניית עמוד נחיתה

עמוד/עמודים פרסומיים

בין - בטר פור לס

לבין המזמין


 

הואיל ובונה עמוד הנחיתה מעוניין לספק למזמין שירות הקמת עמוד נחיתה והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה עמוד הנחיתה עוסק, בין השאר, בתכנון ובניה של עמודי נחיתה.
הואיל והמזמין מעוניין להקים עמוד נחיתה לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

וכמו כן, מייל הזמנת העבודה שקיבלת הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

לאחר הסכמה על הסכם זה יחל בונה עמוד הנחיתה בהקמת עמוד הנחיתה עבור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והאפיון שיקבע בין הצדדים בהמשך תהליך הבניה (להלן: "עמוד הנחיתה").

 

תכולת הפרויקט

בניית עמוד נחיתה בעיצוב רספונסיבי
שמותאם למגוון המכשירים הניידים.

שיבנה באמצעות:
WordPress

עם תמיכה ותחזוקה לתקופה של:
6 חודשים.

דומיין ממותג לשנה, ואחסון למשך:
שנה אחת.

 

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מותאם לדרישות המזמין, וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. במידה והעיצוב יבוסס על תוכן צד שלישי או יכלול תוכן של צד שלישי המזמין יהיה כפוף לרשיון ולתנאיו של הצד השלישי שיקבל מבונה עמוד הנחיתה. בונה עמוד הנחיתה יוודא שהשימוש שייעשה בעיצוב או/ו בתוכן יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. לבונה עמוד הנחיתה יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

 

תכנות

 1. עמוד הנחיתה מבוסס על שפות תכנות ותוכנת ניהול תוכן תחת רישיון צד שלישי או רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון ולתנאיו. בונה עמוד הנחיתה יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
 2. בונה עמוד הנחיתה יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת עמוד הנחיתה הן בבעלות בונה עמוד הנחיתה ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת עמוד הנחיתה בלבד.

תוכן עמוד הנחיתה

 1. בונה עמוד הנחיתה אחראי על הזנת תוכן ראשוני בלבד. תכני טקסט המוזנים לעמוד הנחיתה יועתקו מקבצי תוכנת עיבוד תמלילים שיסופקו על ידי המזמין.
 2. מזמין עמוד הנחיתה יספק את כל התכנים הנדרשים לבונה עמוד הנחיתה לרבות: טקסטים, תמונות, סרטונים וקבצי סאונד.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לעמוד הנחיתה שייכות לבונה עמוד הנחיתה, מלבד תכנים מקוריים של המזמין.

אחריות

 1. אחריות לעמוד הנחיתה ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מהצגת הגרסה העובדת למזמין.
 2. על בונה עמוד הנחיתה לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו בעמוד הנחיתה.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את עמוד הנחיתה או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך 24 שעות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר בעמוד הנחיתה תתוקן תוך 3 ימים עסקים.
 5. שירותי אחסון מסופקים על צד שלישי, בונה עמוד הנחיתה אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בעמוד הנחיתה.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה עמוד הנחיתה חבות כלשהי כלפי המזמין.
 2. לאחר תום תקופת האחריות בונה עמוד הנחיתה לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
 3. תוכן המידע שיועלה לעמוד הנחיתה יהיה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה עמוד הנחיתה לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לעמוד הנחיתה על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
 4. יובהר כי בונה עמוד הנחיתה יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לעמוד הנחיתה של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

 

נזקים

 1. גובה החבות שיש בין בונה עמוד הנחיתה למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה עמוד הנחיתה.
 2. בשום מקרה בונה עמוד הנחיתה לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לעמוד הנחיתה.
 3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה עמוד הנחיתה יוכל לדחות את לוח הזמנים אף להפסיק את העבודה באופן מוחלט.
 4. בונה עמוד הנחיתה יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
 5. הדין החל וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

תשלום וזמן אספקה


14 ימי עסקים מרגע קבלת כל המידע שאמור לעלות אל עמוד הנחיתה.

בנוסף לאישור רשם הדומיינים של הדומיין החדש, במידה ונדרש

ולאחר הסדרת התשלום

ואישור ההסכם והזמנת העבודה. 

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל,


להסכמה סמנו בהתאם:


בטר פור לס

כדי לקבל יותר ולשלם פחות

בטר פור לס

כדי לקבל יותר ולשלם פחות

הסכם בניית עמוד נחיתה

עמוד/עמודים פרסומיים

בין - בטר פור לס

לבין המזמין


 

הואיל ובונה עמוד הנחיתה מעוניין לספק למזמין שירות הקמת עמוד נחיתה והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה עמוד הנחיתה עוסק, בין השאר, בתכנון ובניה של עמודי נחיתה.
הואיל והמזמין מעוניין להקים עמוד נחיתה לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

וכמו כן, מייל הזמנת העבודה שקיבלת הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

לאחר הסכמה על הסכם זה יחל בונה עמוד הנחיתה בהקמת עמוד הנחיתה עבור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והאפיון שיקבע בין הצדדים בהמשך תהליך הבניה (להלן: "עמוד הנחיתה").

 

תכולת הפרויקט

בניית עמוד נחיתה בעיצוב רספונסיבי
שמותאם למגוון המכשירים הניידים.

שיבנה באמצעות:
WordPress

עם תמיכה ותחזוקה לתקופה של:
6 חודשים.

דומיין ממותג לשנה, ואחסון למשך:
שנה אחת.

 

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מותאם לדרישות המזמין, וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. במידה והעיצוב יבוסס על תוכן צד שלישי או יכלול תוכן של צד שלישי המזמין יהיה כפוף לרשיון ולתנאיו של הצד השלישי שיקבל מבונה עמוד הנחיתה. בונה עמוד הנחיתה יוודא שהשימוש שייעשה בעיצוב או/ו בתוכן יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. לבונה עמוד הנחיתה יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

 

תכנות

 1. עמוד הנחיתה מבוסס על שפות תכנות ותוכנת ניהול תוכן תחת רישיון צד שלישי או רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון ולתנאיו. בונה עמוד הנחיתה יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
 2. בונה עמוד הנחיתה יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת עמוד הנחיתה הן בבעלות בונה עמוד הנחיתה ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת עמוד הנחיתה בלבד.

תוכן עמוד הנחיתה

 1. בונה עמוד הנחיתה אחראי על הזנת תוכן ראשוני בלבד. תכני טקסט המוזנים לעמוד הנחיתה יועתקו מקבצי תוכנת עיבוד תמלילים שיסופקו על ידי המזמין.
 2. מזמין עמוד הנחיתה יספק את כל התכנים הנדרשים לבונה עמוד הנחיתה לרבות: טקסטים, תמונות, סרטונים וקבצי סאונד.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לעמוד הנחיתה שייכות לבונה עמוד הנחיתה, מלבד תכנים מקוריים של המזמין.

אחריות

 1. אחריות לעמוד הנחיתה ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מהצגת הגרסה העובדת למזמין.
 2. על בונה עמוד הנחיתה לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו בעמוד הנחיתה.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את עמוד הנחיתה או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך 24 שעות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר בעמוד הנחיתה תתוקן תוך 3 ימים עסקים.
 5. שירותי אחסון מסופקים על צד שלישי, בונה עמוד הנחיתה אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בעמוד הנחיתה.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה עמוד הנחיתה חבות כלשהי כלפי המזמין.
 2. לאחר תום תקופת האחריות בונה עמוד הנחיתה לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
 3. תוכן המידע שיועלה לעמוד הנחיתה יהיה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה עמוד הנחיתה לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לעמוד הנחיתה על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
 4. יובהר כי בונה עמוד הנחיתה יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לעמוד הנחיתה של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

 

נזקים

 1. גובה החבות שיש בין בונה עמוד הנחיתה למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה עמוד הנחיתה.
 2. בשום מקרה בונה עמוד הנחיתה לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לעמוד הנחיתה.
 3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה עמוד הנחיתה יוכל לדחות את לוח הזמנים אף להפסיק את העבודה באופן מוחלט.
 4. בונה עמוד הנחיתה יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
 5. הדין החל וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

תשלום וזמן אספקה


14 ימי עסקים מרגע קבלת כל המידע שאמור לעלות אל עמוד הנחיתה.

בנוסף לאישור רשם הדומיינים של הדומיין החדש, במידה ונדרש

ולאחר הסדרת התשלום

ואישור ההסכם והזמנת העבודה. 

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל,


להסכמה סמנו בהתאם:


בטר פור לס

כדי לקבל יותר ולשלם פחות

הסכם בניית עמוד נחיתה

עמוד/עמודים פרסומיים

בין - בטר פור לס

לבין המזמין


 

הואיל ובונה עמוד הנחיתה מעוניין לספק למזמין שירות הקמת עמוד נחיתה והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה עמוד הנחיתה עוסק, בין השאר, בתכנון ובניה של עמודי נחיתה.
הואיל והמזמין מעוניין להקים עמוד נחיתה לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

וכמו כן, מייל הזמנת העבודה שקיבלת הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

לאחר הסכמה על הסכם זה יחל בונה עמוד הנחיתה בהקמת עמוד הנחיתה עבור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והאפיון שיקבע בין הצדדים בהמשך תהליך הבניה (להלן: "עמוד הנחיתה").

 

תכולת הפרויקט

בניית עמוד נחיתה בעיצוב רספונסיבי
שמותאם למגוון המכשירים הניידים.

שיבנה באמצעות:
WordPress

עם תמיכה ותחזוקה לתקופה של:
6 חודשים.

דומיין ממותג לשנה, ואחסון למשך:
שנה אחת.

 

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מותאם לדרישות המזמין, וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. במידה והעיצוב יבוסס על תוכן צד שלישי או יכלול תוכן של צד שלישי המזמין יהיה כפוף לרשיון ולתנאיו של הצד השלישי שיקבל מבונה עמוד הנחיתה. בונה עמוד הנחיתה יוודא שהשימוש שייעשה בעיצוב או/ו בתוכן יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. לבונה עמוד הנחיתה יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

 

תכנות

 1. עמוד הנחיתה מבוסס על שפות תכנות ותוכנת ניהול תוכן תחת רישיון צד שלישי או רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון ולתנאיו. בונה עמוד הנחיתה יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
 2. בונה עמוד הנחיתה יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת עמוד הנחיתה הן בבעלות בונה עמוד הנחיתה ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת עמוד הנחיתה בלבד.

תוכן עמוד הנחיתה

 1. בונה עמוד הנחיתה אחראי על הזנת תוכן ראשוני בלבד. תכני טקסט המוזנים לעמוד הנחיתה יועתקו מקבצי תוכנת עיבוד תמלילים שיסופקו על ידי המזמין.
 2. מזמין עמוד הנחיתה יספק את כל התכנים הנדרשים לבונה עמוד הנחיתה לרבות: טקסטים, תמונות, סרטונים וקבצי סאונד.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לעמוד הנחיתה שייכות לבונה עמוד הנחיתה, מלבד תכנים מקוריים של המזמין.

אחריות

 1. אחריות לעמוד הנחיתה ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מהצגת הגרסה העובדת למזמין.
 2. על בונה עמוד הנחיתה לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו בעמוד הנחיתה.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את עמוד הנחיתה או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך 24 שעות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר בעמוד הנחיתה תתוקן תוך 3 ימים עסקים.
 5. שירותי אחסון מסופקים על צד שלישי, בונה עמוד הנחיתה אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בעמוד הנחיתה.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה עמוד הנחיתה חבות כלשהי כלפי המזמין.
 2. לאחר תום תקופת האחריות בונה עמוד הנחיתה לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
 3. תוכן המידע שיועלה לעמוד הנחיתה יהיה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה עמוד הנחיתה לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לעמוד הנחיתה על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
 4. יובהר כי בונה עמוד הנחיתה יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לעמוד הנחיתה של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

 

נזקים

 1. גובה החבות שיש בין בונה עמוד הנחיתה למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה עמוד הנחיתה.
 2. בשום מקרה בונה עמוד הנחיתה לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לעמוד הנחיתה.
 3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה עמוד הנחיתה יוכל לדחות את לוח הזמנים אף להפסיק את העבודה באופן מוחלט.
 4. בונה עמוד הנחיתה יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
 5. הדין החל וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

תשלום וזמן אספקה


14 ימי עסקים מרגע קבלת כל המידע שאמור לעלות אל עמוד הנחיתה.

בנוסף לאישור רשם הדומיינים של הדומיין החדש, במידה ונדרש

ולאחר הסדרת התשלום

ואישור ההסכם והזמנת העבודה. 

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל,


להסכמה סמנו בהתאם: