הסכם בניית אתר/חנות אינטרנט

אתר/חנות אינטרנט

בין - בטר פור לס

לבין המזמין


 

הואיל ובונה האתר מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון ובניה אתרי אינטרנט.
הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

וכמו כן, מייל הזמנת העבודה שקיבלת הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

לאחר הסכמה על הסכם זה יחל בונה האתר בהקמת אתר אינטרנט עבור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והאפיון שיקבע בין הצדדים בהמשך תהליך הבניה (להלן: "אתר האינטרנט").

 

תכולת הפרויקט

בניית אתר אינטרנט בעיצוב רספונסיבי
שמותאם למגוון המכשירים הניידים.

שיבנה באמצעות:
WordPress

עם מערכת ניהול תוכן מלאה באמצעות:
WordPress

עם תמיכה ותחזוקה לתקופה של:
6 חודשים.

דומיין ממותג לשנה, ואחסון למשך:
שנה אחת.

 

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מותאם לדרישות המזמין, וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. במידה והעיצוב יבוסס על תוכן צד שלישי או יכלול תוכן של צד שלישי המזמין יהיה כפוף לרשיון ולתנאיו של הצד השלישי שיקבל מבונה האתר. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בעיצוב או/ו בתוכן יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. לבונה האתר יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

 

תכנות

 1. אתר האינטרנט מבוסס על שפות תכנות ותוכנת ניהול תוכן תחת רישיון צד שלישי או רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון ולתנאיו. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
 2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.

תוכן האתר

 1. בונה האתר אחראי על הזנת תוכן ראשוני בלבד. תכני טקסט המוזנים לאתר יועתקו מקבצי תוכנת עיבוד תמלילים שיסופקו על ידי המזמין.
 2. מזמין האתר יספק את כל התכנים הנדרשים לבונה האתר לרבות: טקסטים, תמונות, סרטונים וקבצי סאונד.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.

אחריות

 1. אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מהצגת הגרסה העובדת ללקוח.
 2. על בונה אתר האינטרנט לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו באתר.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את אתר האינטרנט או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך 24 שעות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך 3 ימים עסקים.
 5. שירותי אחסון מסופקים על צד שלישי, בונה אתר האינטרנט אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין.
 2. לאחר תום תקופת האחריות בונה האתר לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
 3. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
 4. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

 

נזקים

 1. גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר.
 2. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
 3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים אף להפסיק את העבודה באופן מוחלט.
 4. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
 5. הדין החל וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

תשלום וזמן אספקה


14 ימי עסקים מרגע קבלת כל המידע שאמור לעלות אל האתר.

בנוסף לאישור רשם הדומיינים של הדומיין החדש

ולאחר הסדרת התשלום

ואישור ההסכם והזמנת העבודה. 

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל,


להסכמה סמנו בהתאם:


בטר פור לס

כדי לקבל יותר ולשלם פחות

בטר פור לס

כדי לקבל יותר ולשלם פחות

הסכם בניית אתר/חנות אינטרנט

אתר/חנות אינטרנט

בין - בטר פור לס

לבין המזמין


 

הואיל ובונה האתר מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון ובניה אתרי אינטרנט.
הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

וכמו כן, מייל הזמנת העבודה שקיבלת הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

לאחר הסכמה על הסכם זה יחל בונה האתר בהקמת אתר אינטרנט עבור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והאפיון שיקבע בין הצדדים בהמשך תהליך הבניה (להלן: "אתר האינטרנט").

 

תכולת הפרויקט

בניית אתר אינטרנט בעיצוב רספונסיבי
שמותאם למגוון המכשירים הניידים.

שיבנה באמצעות:
WordPress

עם מערכת ניהול תוכן מלאה באמצעות:
WordPress

עם תמיכה ותחזוקה לתקופה של:
6 חודשים.

דומיין ממותג לשנה, ואחסון למשך:
שנה אחת.

 

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מותאם לדרישות המזמין, וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. במידה והעיצוב יבוסס על תוכן צד שלישי או יכלול תוכן של צד שלישי המזמין יהיה כפוף לרשיון ולתנאיו של הצד השלישי שיקבל מבונה האתר. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בעיצוב או/ו בתוכן יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. לבונה האתר יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

 

תכנות

 1. אתר האינטרנט מבוסס על שפות תכנות ותוכנת ניהול תוכן תחת רישיון צד שלישי או רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון ולתנאיו. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
 2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.

תוכן האתר

 1. בונה האתר אחראי על הזנת תוכן ראשוני בלבד. תכני טקסט המוזנים לאתר יועתקו מקבצי תוכנת עיבוד תמלילים שיסופקו על ידי המזמין.
 2. מזמין האתר יספק את כל התכנים הנדרשים לבונה האתר לרבות: טקסטים, תמונות, סרטונים וקבצי סאונד.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.

אחריות

 1. אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מהצגת הגרסה העובדת ללקוח.
 2. על בונה אתר האינטרנט לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו באתר.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את אתר האינטרנט או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך 24 שעות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך 3 ימים עסקים.
 5. שירותי אחסון מסופקים על צד שלישי, בונה אתר האינטרנט אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין.
 2. לאחר תום תקופת האחריות בונה האתר לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
 3. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
 4. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

 

נזקים

 1. גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר.
 2. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
 3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים אף להפסיק את העבודה באופן מוחלט.
 4. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
 5. הדין החל וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

תשלום וזמן אספקה


14 ימי עסקים מרגע קבלת כל המידע שאמור לעלות אל האתר.

בנוסף לאישור רשם הדומיינים של הדומיין החדש

ולאחר הסדרת התשלום

ואישור ההסכם והזמנת העבודה. 

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל,


להסכמה סמנו בהתאם:


בטר פור לס

כדי לקבל יותר ולשלם פחות

הסכם בניית אתר/חנות אינטרנט

אתר/חנות אינטרנט

בין - בטר פור לס

לבין המזמין


 

הואיל ובונה האתר מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון ובניה אתרי אינטרנט.
הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

וכמו כן, מייל הזמנת העבודה שקיבלת הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

לאחר הסכמה על הסכם זה יחל בונה האתר בהקמת אתר אינטרנט עבור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והאפיון שיקבע בין הצדדים בהמשך תהליך הבניה (להלן: "אתר האינטרנט").

 

תכולת הפרויקט

בניית אתר אינטרנט בעיצוב רספונסיבי
שמותאם למגוון המכשירים הניידים.

שיבנה באמצעות:
WordPress

עם מערכת ניהול תוכן מלאה באמצעות:
WordPress

עם תמיכה ותחזוקה לתקופה של:
6 חודשים.

דומיין ממותג לשנה, ואחסון למשך:
שנה אחת.

 

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מותאם לדרישות המזמין, וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. במידה והעיצוב יבוסס על תוכן צד שלישי או יכלול תוכן של צד שלישי המזמין יהיה כפוף לרשיון ולתנאיו של הצד השלישי שיקבל מבונה האתר. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בעיצוב או/ו בתוכן יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. לבונה האתר יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

 

תכנות

 1. אתר האינטרנט מבוסס על שפות תכנות ותוכנת ניהול תוכן תחת רישיון צד שלישי או רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון ולתנאיו. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
 2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.

תוכן האתר

 1. בונה האתר אחראי על הזנת תוכן ראשוני בלבד. תכני טקסט המוזנים לאתר יועתקו מקבצי תוכנת עיבוד תמלילים שיסופקו על ידי המזמין.
 2. מזמין האתר יספק את כל התכנים הנדרשים לבונה האתר לרבות: טקסטים, תמונות, סרטונים וקבצי סאונד.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.

אחריות

 1. אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מהצגת הגרסה העובדת ללקוח.
 2. על בונה אתר האינטרנט לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו באתר.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את אתר האינטרנט או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך 24 שעות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך 3 ימים עסקים.
 5. שירותי אחסון מסופקים על צד שלישי, בונה אתר האינטרנט אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין.
 2. לאחר תום תקופת האחריות בונה האתר לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
 3. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
 4. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

 

נזקים

 1. גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר.
 2. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
 3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים אף להפסיק את העבודה באופן מוחלט.
 4. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
 5. הדין החל וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

תשלום וזמן אספקה


14 ימי עסקים מרגע קבלת כל המידע שאמור לעלות אל האתר.

בנוסף לאישור רשם הדומיינים של הדומיין החדש

ולאחר הסדרת התשלום

ואישור ההסכם והזמנת העבודה. 

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל,


להסכמה סמנו בהתאם: