תקנון תוכנית השותפים

הגדרות
  1. “בית העסק” – בטר פור לס.
  2. “השירותים” – פיתוח אתרי אינטרנט וחנויות דיגיטליות ותוספות ו/או שירותים ומוצרים נוספים.
  3. “המפיץ” – כל אדם או ארגון הפועלים לפרסום השירותים מכוח ובכפוף להוראות תקנון זה, אשר אישר תנאי תקנון זה והצטרפותו כמפיץ אושרה על ידי בית העסק.
  4. “עמלת הפצה” – העמלה תהיה שווה בהתאם לתנאים שבתקנון זה ולסכום הנקוב בפירוט העמלות. (להלן: “פירוט העמלות”) ובהתאם לרכישה שביצע הלקוח החדש שהמפיץ הביא לבית העסק בפועל.
   וכל זאת בתנאי שהלקוח ו/או חלק מפרטיו לא רשומים למערכת ו/או במאגר המידע של בית העסק מבעוד מועד.
  5. “תנאים לתוקף העמלה” – עמלות ישולמו בתנאי והלקוחות השלימו בשירות לפחות 4 חודשים מלאים, כמו כן, העמלות ישולמו בתנאי והלקוחות השלימו את התשלום ה 4 במלואו עבור השירות ללא יוצא מן הכלל. לכן, בכל מקרה שלקוח לא השלים לפחות 4 חודשי שימוש בשירות ו/או לא השלים לפחות את התשלום ה 4 עבור השירות במלואו ו/או לא השלים את אישור מסירת האתר או אישור מסירת החנות לשביעות רצונו של הלקוח (כאשר מדובר בבניית אתר ו/או בבניית חנות), העמלה לא תהיה בתוקף בשום צורה.
   ללא תשלום וללא תשלום חלקי, ותנאי זה הינו תנאי הכרחי למימוש כל עמלה שמופיעה בתקנון זה. כמו כן, כל זאת בתנאי שהלקוח החדש שהביא המפיץ ו/או חלק מפרטיו של הלקוח החדש לא רשומים למערכת ו/או במאגר המידע של בית העסק מבעוד מועד. לקוחות אשר רשומים למערכת ו/או למאגר בית העסק מבעוד מועד לא יזכו לעמלות בשום צורה.
  6. “הקישור הייחודי” – קישור ייחודי המאפשר למפיץ לצרף לקוחות חדשים לשירותי בית העסק.
  7. “פירוט קטגוריית העמלות” – עמלות ישולמו לפי 2 קטגוריות, הקטגוריות הינן: “בניית אתר ו/או עיצוב אישי לאתר” ו- “תוספות ומוצרים נוספים”.
   הקטגוריה בניית אתר ו/או עיצוב אישי לאתר עבור הלקוח כוללת תשלום חד פעמי של הלקוח בעבור בניית אתר אינטרנט ו/או חנות דיגיטלית באתר אינטרנט שנבנה בעבורו עם או בלי עיצוב אישי, וניתנת ללקוח האפשרות לחלק את התשלום החד פעמי לתשלומים. והקטגוריה תוספות ו/או מוצרים נוספים עבור הלקוח כוללת תשלום חד פעמי של הלקוח בעבור תוספות ומוצרים נוספים שיבוצעו בעבורו, וניתנת ללקוח האפשרות לחלק את התשלום החד פעמי לתשלומים.
  8. “פירוט גובה העמלות” – בהתאם לפירוט קטגוריית העמלות גובה העמלות הינו כמפורט לעיל:
  • גובה העמלות עבור הקטגוריה:  “בניית אתר ו/או עיצוב אישי לאתר”
      
   עיצוב אישי ו/או בניית אתר או חנות דיגיטלית
      עמלות בגובה:
   10% מסכום הרכישה הראשונה!
      כולל מוצרי בניית אתר ו/או עיצוב אישי לאתר ו/או חנות דיגיטלית.
  • גובה העמלות עבור הקטגוריה:  “תוספות ומוצרים נוספים”
      
   תוספות ומוצרים נוספים מבית העסק
      עמלות בגובה: 10% מסכום הרכישה הראשונה!
      כולל מוצרי אחסון ותחזוקה, כתיבת תוכן, שיווק ועוד..
 •  
  • כל העמלות כוללות מע”מ
  • “סכום הרכישה הראשונה” הינו סכום ההזמנה והרכישה הראשונה שביצע הלקוח החדש בפועל, לאחר ניקוי הנחות ומבצעים מהסכום המלא באם ישנם.
  • בית העסק שומר את הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים בכל עת, כמפורט בתקנון זה.
  • לא ייתכנו כפל עמלות בעבור לקוח שכבר זיכה את המפיץ בעמלה בשום צורה.
   ולא ייתכנו כפל עמלות בשום צורה אחרת.
  • במידה ולקוח חדש שהביא המפיץ שינה את השירות שרכש במשך 4 החודשים הראשונים לשירות אחר ממה שרכש הלקוח במקור,
   יהיה זה השירות הזול יותר ו/או השירות המזכה בעמלה הנמוכה ביותר מבין השירותים שרכש הלקוח הנ”ל ב 4 החודשים הראשונים אשר תזכה את המפיץ בעמלה.
   (וכמובן, בתנאי שעמד בכל התנאים והסעיפים שבתקנון זה ללא יוצא מן הכלל..)
  • במידה ולקוח חדש שהביא המפיץ ביטל את העסקה שרכש,
   תבוטל גם העמלה של המפיץ בשלמותה, והמפיץ לא יזוכה בשום צורה.
 •  
מטרת תוכנית השותפים שלנו
  1. להגדיל את היקף המשתמשים שנהנים משירותנו תוך תגבול ותמרוץ של המשתתפים שעוזרים בצמיחה!
תנאים כלליים
  1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין בית העסק לבין המפיץ. ההסכם ייכנס לתוקפו עם אישורו על ידי המפיץ והסכמת בית העסק להצטרפותו של המפיץ לתוכנית זו, במצטבר, ויסיים את תוקפו מייד עם משלוח הודעת דוא”ל על ידי בית העסק למפיץ או על ידי המפיץ לבית העסק המודיע בדבר ביטול ההסכם. תקנון זה מכיל את כל ההסכמות בין הצדדים. כל סיכום קודם בטל ומבוטל. בית העסק רשאי לערוך ולשנות תקנון זה באופן חד צדדי , לרבות סיכומים עתידיים פרטניים בין המפיץ לבית העסק ובית העסק רשאי לשנות זאת באופן חד צדדי, ללא כל צורך בהודעה מראש או עדכון למפיץ. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה, לרבות מקום בו שינויים כאמור יביאו לשינוי המחירים ו/או הפחתת גובה העמלות ו/או התשלומים.
  2. בית העסק רשאי לשנות את מבנה ותוכן השירותים המוצעים ואת כל הפרטים הנלווים לכך באופן חד צדדי, ללא כל צורך בהודעה מראש או עדכון למפיץ. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה, לרבות מקום בו שינויים כאמור יביאו לשינוי המחירים ו/או הפחתת גובה העמלות ו/או התשלומים.
  3. היחסים בין בית העסק למפיץ הינם יחסי מזמין-ספק. אין בתקנון זה או בקשר בין בית העסק למפיץ יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות. כל טענה ליחסים שונים מיחסי מזמין-ספק, תגרור שיפוי רטרואקטיבי של בית העסק על ידי המפיץ על מנת להתאים את העלות שתיגרם לבית העסק כתוצאה מהשינוי כך שתוצאתו תהיה זהה למקרה של יחסי מזמין-ספק.
שירותי המפיץ
  1. המפיץ יאתר לקוחות פוטנציאליים אשר אפשר ויהיו מעוניינים לרכוש ו/או להצטרף לשירותים אשר מציע בית העסק. כמו כן, המפיץ יעניק לאותם לקוחות הסברים מלאים ומדויקים לגבי השירותים השונים המוענקים על ידי בית העסק.
  2. היה ולקוח מסוים יהיה מעוניין להתקשר עם בית העסק בהסכם למתן שירותים, המפיץ ימסור לו את הקישור הייחודי.
  3. עשה אותו לקוח שימוש בקישור הייחודי, רכש ו/או נרשם לשירותים (בין לבדו ובין באמצעות המפיץ), הצטרפותו לשירותים אושרה על ידי בית העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה, התחיל לקבל שירות ו/או שירותים מבית העסק בהתאם והחל לשלם בעבור השירות לבית העסק , במצטבר למשך 4 חודשים לפחות ולשביעות רצונו של הלקוח, יהווה אותו לקוח, לקוח מזכה למפיץ.
  4. כמו כן, מוסכם וידוע כי הלקוח החדש חייב להגיע לאתר בית העסק ולבצע את השארת הפנייה באתר בית העסק ו/או את הרכישה בחנות שבאתר בית העסק באמצעות הקישור הייחודי להפצה בלבד שסופק למפיץ בכדי שיוכל להחשב כלקוח מזכה למפיץ. ולכן מוסכם וידוע כי גולשים שישאירו פנייה באתר בית העסק ו/או יבצעו רכישה באתר בית העסק באמצעות קישור שאיננו הקישור הייחודי להפצה של המפיץ לא יזכו את המפיץ בעמלה בשום צורה.
תנאי תשלום
  1. התשלומים יותנו בהמצאת חשבונית מס כחוק, ובאם ידרש גם באישור ניהול ספרים בתוקף ובהתאם להוראות ניכוי המס במקור של המפיץ אשר יהיו בתוקף בעת ביצוע התשלום.
  2. התשלומים יהיו ניתנים למשיכת תשלום כשמצטברים מעל ל- ₪100 עמלות שאושרו,
   (כדי למנוע תשלומים קטנים) וניתן להתקזז מול תשלום עבור השירותים שמציע בית העסק לרבות בניית אתר ו/או בניית חנות ו/או תוספות ומוצרים נוספים שמציע בית העסק.
  3. התשלומים יתבצעו בתנאים של שוטף+30.
  4. עבור מפיצים החייבים במע”מ תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום כולל מע”מ.
  5. עבור מפיצים שאינם חייבים במע”מ, תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום בניכוי המע”מ ועמלת ההפצה לא תכלול מע”מ.
  6. בכל מקרה בו ירצה המפיץ למשוך עמלות אשר הינו זכאי להן לפי תנאי תקנון זה, תהיה משיכת העמלות מותנת בשליחת בקשה למשיכת היתרות של המפיץ באמצעות טופס בקשה למשיכת יתרת תשלומים שאושרו באיזור האישי שמערכת תוכנית השותפים של בית העסק. 
   כמו כן, לאחר הגשת הבקשה על המפיץ להמתין לקבלת אישור העמלות הסופי מבית העסק.
   ולאחר קבלת אישור העמלות הסופי מבית העסק, רשאי יהיה המפיץ להוציא חשבונית מס כחוק לבית העסק ולשלוח לו את החשבונית באמצעות דוא”ל ולאחר קבלת החשבונית על ידי בית העסק גם לקבל את התשלום עבור העמלות להן הינו זכאי בהתאם לתנאי התשלום ובהתאם ליתר התנאים כמפורט בתקנון זה.
   במידה והמפיץ לא יצליח להתחבר למערכת השותפים ניתן לפנות לבית העסק בעמוד יצירת הקשר באתר הבית של בית העסק בכדי לאפשר את הגישה למפיץ להגיע לעמוד הגשת טופס בקשה למשיכת עמלות שאושרו באיזור האישי שבמערכת תוכנית השותפים.
  7. עמלת ההפצה תשולם על ידי בית העסק למפיץ גם לאחר תום תוקפו של ההסכם – למעט במקרה בו ההסכם בוטל על ידי בית העסק עקב הפרתו על ידי המפיץ.
  8. על אף האמור לעיל, היה ולקוח שהופנה על ידי המפיץ קיבל לבקשתו הנחה בגובה התשלום החד פעמי ו/או בגובה התשלומים החודשיים הקבועים, לקוח זה לא יהווה לקוח מזכה למפיץ.
התחייבויות בית העסק
  1. לספק שירות כמיטב יכולתו במאמצים שיחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך בהתאם למגוון הלקוחות.
  2. מתן רישיון לא ייחודי ומוגבל בזמן למפיץ להפצת השירותים, ולשימוש בסימני המסחר והשירות שלה במסגרת הפעילות המוגדרת בתקנון זה. הרישיון האמור יפוג עם ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא.
  3. להעמיד לרשות המפיץ את הקישור הייחודי.
  4. בית העסק לא ישא בכל אחריות כלפי המפיץ לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למפיץ כתוצאה מכל דבר הנוגע במישרין או בעקיפין לתקנון זה ו/או לשירותים אשר יוענקו על ידי המפיץ לבית העסק.
  5. בית העסק רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה, באופן חד צדדי וגם ללא כל נימוק:
   1. לבטל את ההסכם עם כל אדם ו/או עסק ו/או ארגון.
   2. לא לאשר הצטרפות אדם ו/או עסק ו/או ארגון לשירותים.
   3. לדחות את בקשתו של מפיץ חדש להתקשר עימו במסגרת תקנון זה או בכל אופן אחר.
  6. בית העסק אינו מתחייב שהשירותים ו/או האתרים יעבדו ב-100% Uptime ויהיו מוגנים לחלוטין מפני פריצות ונזקים ומפני גישה בלתי מורשית, תוכנות רוגלה וכיו”ב, אך מתחייב לעשות כמיטב יכולתו במאמצים שיחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך, בהתאם לתנאי ההצטרפות לשירותי בית העסק.
התחייבויות המפיץ
  1. המפיץ מתחייב לשפות את בית העסק בגין כל נזק שיגרם לו, ובסכום הנזק המלא, כתוצאה ישירה מכל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו לרבות פעילות הנוגדת תקנון זה.
  2. לא לעשות במסגרת שירותיו לבית העסק שימוש בחומרים כלשהם מבלי שהוא מחזיק בהיתרים או בהסכמות הנדרשות לצורך השימוש בחומרים אלה. כל שימוש בניגוד לאמור לעיל יהיה באחריות המפיץ בלבד.
  3. לא לפרסם ולהפיץ את השירותים באמצעים לא חוקיים, או באופן או בכלים שאינם עומדים באופן מלא בהוראות כל דין.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשמור על הכללים הנהוגים בתחום השיווק וההפצה הן מבחינת נורמות והן מבחינת הדין, לרבות לשון הרע, חוק “הספאם”, הטרדה ופגיעה בציבור וכל כלל שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או לאישום פלילי.
  5. המפיץ אינו רשאי להסב או למכור את זכויותיו וחובותיו המנויים על תקנון זה.
  6. המפיץ רשאי להציג את עצמו כמשווק של השירותים הנ”ל אך אינו מוסמך להציג את עצמו כנציג של בית העסק, לחתום בשמו, להתחייב בשמו וכד’.
  7. להמציא את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בחוק הנלווים לקבלת התשלום מבית העסק, לרבות, להמציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקף בכל עת לפני קבלת תשלום.
שונות
  1. הודעות רשמיות בין הצדדים יועברו בדוא”ל בלבד.
  2. הדוא”ל של המפיץ יהיה הדוא”ל באמצעותו נרשם לתוכנית.
  3. כתובת הדוא”ל של בית העסק הינו – Office@Better4less.co.il
  4. הודעות בדוא”ל יחשבו כי התקבלו שלושה ימי עסקים לאחר שליחתן, לרבות מקרים בהם לא הייתה תגובה או מייל חוזר.
  5. בית העסק רשאי לתקן הוראות תקנון זה חד צדדית ללא הודעה מוקדמת.
  6. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא את סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או ביצועו.